Najczęsciej zadawane pytania upadłości Toruń

Najczęściej zadawane pytania

Oddłużenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą


Upadłość konsumencka nie jest jedynym sposobem uzyskania oddłużenia. W obecnym stanie prawnym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, po zakończeniu postępowania upadłościowego, mogą ubiegać się o oddłużenie.

Zgodnie z art. 369 ustawy Prawo upadłościowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Nie każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do oddłużenia. Sąd nie ustali planu spłaty m.in. w przypadku, gdy wniosek o upadłość nie został złożony w terminie albo jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.


Projekt zmian w zakresie upadłości konsumenckiej


Został już opracowany przez Ministra Sprawiedliwości projekt zmiany ustawy Prawo upadłościowe. Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Przewidywane zmiany w dość istotny sposób mają zmienić kształt instytucji upadłości konsumenckiej. Za rewolucyjne należy uznać to, że umorzenie długów w procedurze upadłości konsumenckiej będzie mogła uzyskać osoba, która doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W takim wypadku okres planu spłaty wynosi od 48 miesięcy do 84 miesięcy. Okres planu spłaty dla pozostałych osób, jak dotychczas, ma wynosić maksymalnie 36 miesięcy.


Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2018 r.


Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów ustawy prawo upadłościowe w zakresie instytucji upadłości konsumenckiej. Propozycje zmian zostały opisane m.in. w artykule na stronie. W mojej ocenie projektowane zmiany nie są jednak korzystne dla dłużników. Wydłużony ma zostać okres planu spłaty do 4-8 lat. Aktualnie plan spłąty może być ustalony na maksymalnie 3 lat. W wyniku zmian prawa dłużnicy mogą być stratni nawet kilkadzisiąt tysięcy złotych. Przykładowo, jeżeli dłuznik ma możliwości spłaty wierzycieli miesięcznie w wysokości 500 zł, to według obecnie obowiązujących przepisów w okresie trzech lat łącznie spłaci wierzycieli w kwocie 18 000 zł. Jeżeli zmiany wejdą w życie, łączna spłata wierzycieli przez 8 lat wyniesie 48 000 zł, czyli o 30 000 zł więcej!


Jakie dokumenty zabrać ze sobą na spotkanie z radcą prawnym


Na spotkanie z radcą należy wziąć ze sobą wszelkie dokumenty dotyczące zadłużenia, takie jak wyroki sądowe, pisma od wierzycieli, umowy kredytów i pożyczek, korespondencja od Komorników itp.


Jaki Sąd rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości


Właściwy do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd miejsca zwykłego pobytu dłużnika. W województwie kujawsko-pomorskim Sądy upadłościowe zlokalizowane są w Toruniu i Bydgoszczy.


Ile czasu oczekuje się na rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd


Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to jednak termin instrukcyjny. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że termin ten nie jest zachowywany.
Ustawa Prawo Upadłościowe


Ile osób decyduje się na upadłość konsumencką


Liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich stale rośnie. W II kwartale 2017 r. ogłoszono upadłość konsumencką względem 1469 osób. Zob. Upadłość konsumencka – II kw. 2017 r. był rekordowy


Jakie są koszty ogłoszenia upadłości


Opłata sądowa w sprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty sądowej. Opłata dla Kancelarii za sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od skomplikowania sprawy. Ceny rozpoczynają się od kwoty 1000 zł. Koszt konsultacji prawnej, obejmującej analizę zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, wynosi 100 zł.