Najczęsciej zadawane pytania upadłości Toruń

Najczęściej zadawane pytania

Wniosek o upadłość oddalony według "starych" przepisów. Czy można złożyć wniosek o upadłość na podstawie aktualnie obowiązujących przepisach prawa upadłościowego?


W dniu 24 marca 2020 r. weszła w życia ważna nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której zostały zmienione przesłanki ogłoszenia upadłości. Pod rządami "starego" prawa upadłościowego najczęstszą przyczyną oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości stanowiło ustalenie przez Sąd, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa albo że jako przedsiębiorca nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Według "nowych" przepisów prawa upadłościowego rażące niedbalstwo ma znaczenie jedynie przy ustalaniu okresu planu spłaty. Przeszkodą do ogłoszenia upadłości nie jest również brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby, które w przeszłości prowadziły działalności gospodarczą, zakończoną z niespłaconymi długami.

Osoby, których wnioski o upadłość złożone przed 24 marca 2020 r. zostały oddalone, z uwagi na zmianę przepisów prawa upadłościowego, mogą ponownie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.


Zmiany w upadłościach konsumenckich


Dnia 6 września 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zasadniczo wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje daleko idące zmiany. Z tekstem ustawy można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji można uzyskać na moim blogu pod adresem i-upadlosckonsumencka.pl


Oddłużenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą


Upadłość konsumencka nie jest jedynym sposobem uzyskania oddłużenia. W obecnym stanie prawnym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, po zakończeniu postępowania upadłościowego, mogą ubiegać się o oddłużenie.

Zgodnie z art. 369 ustawy Prawo upadłościowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Nie każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do oddłużenia. Sąd nie ustali planu spłaty m.in. w przypadku, gdy wniosek o upadłość nie został złożony w terminie albo jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.


Jakie dokumenty zabrać ze sobą na spotkanie z radcą prawnym


Na spotkanie z radcą należy wziąć ze sobą wszelkie dokumenty dotyczące zadłużenia, takie jak wyroki sądowe, pisma od wierzycieli, umowy kredytów i pożyczek, korespondencja od Komorników itp.


Jaki Sąd rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości


Właściwy do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd miejsca zwykłego pobytu dłużnika. W województwie kujawsko-pomorskim Sądy upadłościowe zlokalizowane są w Toruniu i Bydgoszczy.


Ile czasu oczekuje się na rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd


Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to jednak termin instrukcyjny. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że termin ten nie jest zachowywany.
Ustawa Prawo Upadłościowe


Ile osób decyduje się na upadłość konsumencką


Liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich stale rośnie. W II kwartale 2017 r. ogłoszono upadłość konsumencką względem 1469 osób. Zob. Upadłość konsumencka – II kw. 2017 r. był rekordowy


Jakie są koszty ogłoszenia upadłości


Opłata sądowa w sprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty sądowej. Opłata dla Kancelarii za sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od skomplikowania sprawy. Ceny rozpoczynają się od kwoty 1000 zł. Koszt konsultacji prawnej, obejmującej analizę zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, wynosi 100 zł.